List of gas stations in the city of Atyrau

In the city of Atyrau

1.Atyrau, Kurmangazy st., house №70 A. gas station «PromGazBP»

2.Atyrau city Khalel Dosmukhamedov 110/1, the area of ​​the old airport, gas station “PromGazBP”

3.Atyrau, S. Beibarys st, № 40B, Mercury gas station

4.Atyrau, S. Beibarys st, №. 47B, «SinoOil» gas station

5.Atyrau, Atambaev st., №. 25 «G», gas station «PromGazBP»

6.Atyrau, v. Tomarly Housing estate Zhuldyz St., Atyrau Dossor highway, №77/3 A, PromGazBP gas station

7.Atyrau, Dossor route № 62

8.Atyrau, Atyrau-Dossor 44B highway «Sinooil» gas station

9.Atyrau, Atyrau-Dossor highway, №. 48, «PromGazBP» gas station

10.Atyrau, Aidyn microdistrict, street No. 1, build. № 23, «PromGazBP» gas station

11.Atyrau, Isatay Taimanov Avenue 137

12.Atyrau, Atyrau-Uralsk highway, Ind. zone Severnaya, 4, gas station «PromGazBP»

13.Atyrau, the region of Chernaya Rechka, Garden Society Zdorovie 103, gas station «PromGazBP»

In the city of Kulsary

14.Kulsary, Izturgan Sariyev St. № 86, gas station «Mercury»

15.Kulsary, street №. 312, build. 9, «Tashkent» gas station, «PromGazBP» gas station

16.Kulsary, Kulsary-Beineu highway, «PromGazBP» gas station

In the vil. of Dossor

17.vil. Dossor, Shali Erkeshova street, house№ 8, gas station «PromGazBP»

18.vil. Dossor , Atyrau-Dossor highway, «PromGazBP» gas station

19.vil. Makhambet, st. 50 years Zhayyk Shugylasy, house № 57, gas station «Mercury»

In the vil. of Inder

20.vil. Inder,. Taysoigan st 5, gas station «Mercury»

21.vil.Inder , Atyrau-Inder highway, «PromGazBP» gas station

22.vil. Inder, Atyrau-Uralsk highway, «PromGazBP» gas station

In the Ganushkino

23. Kurmangazinsky district, vil.Ganyushkina , T. Zhugunisov St., №. 38, gas station